Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tang lễ Thiếu Tá CSQG Huỳnh Hữu Đức

 Hôm nay, thứ năm 10 tháng 4 năm 2014, tang lễ Chiến hữu Huỳnh Hữu Đức, khóa 14 Rạch Dừa được cử hành trang nghiêm tại nhà quàn Chapel Flower, San Jose dưới sự tham dự đông đảo quý Niên Trưởng, quý gia đình chiến hữu CSQG trong vùng.

Sau phần đọc tiểu sử Ngưới Quá Cố do đồng khóa Trương Vĩnh Thụy phụ trách là Lễ Phù Cờ do K2 Nguyễn Ngọc Thụy điều khiển sau đó là vâng huong và viếng linh cữu. Lần lượt tiếp theo là lời phân ưu của NT Nguyễn Khắc Bình, Thượng Tọa Thích Thông Đạt, Hội Trưởng Lê Văn Thụy, đại diện Khóa 14 RD Nguyễn Đình Bá, Chủ tịch Quỹ Tương Tế CSQG Nguyễn Ngọc Thụy và sau cùng là trao chi phiếu đến cho Người thừa kế là Con Trai của anh Huỳnh Hữu Đức từ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Thái Văn Hòa.

Xin mời xem hình ành tang lễ:

HÌNH ẢNH TANG LỄ THIẾU TÁ CSQG HUỲNH HỮU ĐỨC

Switch mode views: