Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó và Phân Ưu Thân Mẫu TS Trần An Bài

 Cao Pho_Dao_Thi_Ngo_1

 

Cao Pho_Dao_Thi_Ngo_2

 Dao Thi_Ngo_5

 

Dao Thi_Ngo_1

 

Dao Thi_Ngo_7

 

Dao Thi_Ngo_6

 

Dao Thi_Ngo_2

 

Dao Thi_Ngo_3

 

Dao Thi_Ngo_4

 

Dao Thi_Ngo_8

Kính mời quý vị vào xem hình ảnh hai ngày Tang Lễ Cụ Bà Quả Phụ Trần Ruy Dương, nhũ danh Maria ĐÀO THỊ NGỌ:

HÌNH ẢNH NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2015

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2015

Trân trong cám ơn.

Switch mode views: