Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin Chúa Sáng Soi

Xin Chúa sáng soi: Việc phải làm và khi nào làm.

* Ca sĩ: Minh Khoa, Bích Hiền
* Pps: Nguyễn Sinh Nhật

Xin Gõ Tìm

Hãy tìm (là tìm) sẽ thấy.
Hãy xin thì Chúa sẽ cho.
Hãy gõ thì cửa mở to.
Thiên Chúa là Cha nhân từ.

* Ca sĩ: KHẮC THIỆU, HOÀNG KIM
* Pps: Vincent Nguyễn

Xin Tha Cho Họ

Lạy Cha! Xin hãy dủ thương, họ đã lầm đường, những người giết Con!

* Ca sĩ:  Duyên Quỳnh
* Pps:  Vincent Nguyễn

Switch mode views: