Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chớ Bàng quan

Bọn côn đồ thi gan toà quốc tế mh-cho-co-bang-quan
Chúng chẳng lo phục quốc sẽ vùng lên
Dân VIỆT NAM tài trí đã ươn hèn
Chịu khuất tất dưới gót chân thổ phỉ
*
Đảng bẹn vẹm huênh hoang như trôn đĩ
Lũ tà quyền sức mấy hết chịu chơi
Dễ gì ngưng guồng máy quá lỗi thời
Không dẹp tiệm đám trung ương thối nát
*
Lâu đài cát thuỷ triều chưa tan tác
Bởi thất phu chờ nước lụt theo mưa
Chí đấu tranh cũng lạc lỏng theo mùa
Mặc liềm búa công an đòn đè múa
*
Giáo dân vẫn trông chờ vào PHẬT CHÚA
Không thức thời thánh chiến với quỷ ma
Bàng quan xem dần mất mảnh sơn hà
Bọn thảo khấu bán mua tư bản đỏSwitch mode views: