THÔI RỨA LÀ RỒI...

Rứa thôi, thôi rứa là rồimh cô gai hue
Rồi thôi là rứa, rứa rồi là thôi
Rứa rồi, rồi rứa là thôi
Thôi rồi là rứa, rứa thôi là rồi
Rứa là, là rứa rồi thôi
Thôi là rồi rứa, là rồi rứa thôi
Là rứa, rứa là rồi thôi
Rồi là thôi rứa, là thôi rứa rồi
Là thôi, thôi là rứa rồi
Là rồi thôi rứa, rồi thôi rứa là
Rứa thôi, thôi rứa rồi là
Là thôi rồi rứa, rồi là rứa thôi
Rứa là, là rứa thôi rồi
Rồi thôi là rứa, rứa thôi rồi là
Rứa rồi, rồi rứa thôi là...

                    HAI GỒNG

 

Tin mới

Các tin khác