Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bình Định Vương Lê Lợinhanvat leloi

Lời nói đầu
Anh Hùng Áo Vải đất Lam Sơn đã nằm gai nếm mật, kiên trì khởi nghĩa đánh thắng giặc Minh trong 10 năm gian nan vất vả, giành lại độc lập cho dân ta. Chúng tôi xin dùng vần thơ, thuật lại chiến công hiển hách của người xưa đã chống lại giặc Tầu, để chúng ta nuôi chí chiến đấu trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng hiện nay khi mà nạn nô lệ Tầu Cộng đang gần kề.

Suốt mười năm nằm gai nếm mật
Trải bao phen khốn quẫn điêu linh
Vung thần kiếm đuổi giặc Minh
Dựng xây đất nước thái bình âu ca

CHÍ LINH KHỞI NGHĨA

nhanvat leloi1

Giặc Minh đô hộ
Tàn ác trăm bề
Bắt dân ta vào rừng kiếm ngà voi
Lặn biển sâu mò ngọc quý
Gái đẹp, bạc vàng cướp bóc thẳng tay
Mạng người coi như kiến cỏ
Giất chóc, tù đầy, thuế nặng, sưu cao

Anh hùng áo vải đất Lam Sơn
Hào khí ngất trời
"Làm trai, chí lớn' công to
Sao cam ưốn gối bo bo hầu người"
Năm Mậu Tuất (1418)
Vùng Chí Linh hiểm địa
Dựng ngọn cờ khởi nghĩa
Đãi người hiền sĩ
Chiêu mộ tinh binh
Quyết quét sạch giặc Minh xâm lược

LÊ LAI XẢ THÂN VÌ ĐẠI NGHĨA

nhanvat leloi2

Buổi ban đầu
Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân tài tựa lá mùa Thu (1)
Ba lần quân Minh vây khổn
Nơi rừng núi Chí Linh
Sức nghĩa binh như ngọn đèn trước gió
"Than ôi! Lẽ nào lòng Trời chẳng tựa
Bắt dân Nam khốn khổ đoạ đầy
Thôi cũng đành, liều chết phá vòng vây"
Lê Lai hiên ngang
Xin được khoác hoàng bào
Xả thân vì đại nghĩa
Ôi! Anh hùng tử, khí hùng nào tử
Vì nước quên mình, gương chói sáng ngàn thu

ẢI CHI LĂNG, LIỄU THĂNG CHẾT CHÉM

nhanvat leloi3

Năm Bính Ngọ (1426)
Bình Định Vương tiến đánh Đông Đô (2)
Chốn Ninh Kiều, máu chảy thành sông
Gò Nhân Mục, thây phơi đầy bãi

Năm Đinh Mùi(1427)
Vây hãm Vương Thông nơi Tuỵ Động
Giặc thua to, giả kế xin hàng
Ải Chi K Lăng, binh viện tràn sang
Mười vạn quân tiến như thác lũ
Hai mươi ngàn chiến mã hý vang

Liễu Thăng nghênh ngang đắc chí
Sa phục binh chết chẳng toàn thây (3)
Lý Khánh cùng đường tự vận
Hoàng Phúc tự trói xin hàng
Vương Thông, Mộc Thạch, mật vỡ hồn kinh
Ôm mối nhục, kéo tàn binh về nước

nhanvat leloi4

Lật trang sử Việt
Hào khí bừng bừng
Lừng lẫy chiến công
Tưởng nghe gió kiếm trên trang giấy
Mơ nét người xưa chống ngoại xâm

Trần Quán Niệm

(1) Bình Ngô Đại Cáo
(2) Hà Nội
(3) Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim chép rằng: Ngày 18 tháng 9, quân Liễu Thăng đến gần Ải Chi Lăng, Lê Sát sai Trần Lựu ra đánh rồi bỏ chạy. Liễu Thăng mừng lắm, chỉ đem 100 quân kỵ đuổi theo.
Được một đoạn, gặp phải chỗ bùn lầy, ngựa đi không được, phục binh ta đổ ra đánh, chém Liễu Thăng ở núi Đảo Mã Pha (tục gọi là Gò Té Ngựa, bây giờ là Mã Yên Sơn, thuộc Ôn Châu). Hôm ấy là ngày 20 tháng 9 năm Đinh Vị (1427)

Switch mode views: