Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sự khác nhau giữa hai nền giáo dục: Anh và Việt Nam

Xem để thấy rõ nền giáo dục Việt Nam đã đào tạo ra những con vẹt như thế nào. Thật là tội nghiệp cho Việt nam tôi ơi!

Switch mode views: