Bài giảng: Chúng ta thuộc về dân tộc Việt

 Linh mục Công giáo Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng trong thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình