Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 8: Phục sinh Việt Nam

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương,  số 55

MẦU NHIỆM THẬP GIÁ
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993
LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Đề tài 8:     -  Phục sinh Việt Nam

chuaphucsinh

TVTT-484-11-3-2001-1

Các tin khác