Nuốt Hận

biet dong quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tháng 4 năm 2020

 

          Tại thời thế, hay tại ta?

Giữ nước nước mất! Giữ nhà nhà tan!

        Cúi đầu nuốt hận, mà than,

Đành dâng Tổ Quốc Giang San cho Trời!


                  Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia
         Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin mới

Các tin khác