Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúa Đã Làm Người

mh-chua-vào-doi

 

 

 

 

 

 

 
 

Thiên Chúa sai Con Một hữu hình
Vào đời giải cứu mọi sinh linh
Ban giao ước mới và phân định
Bốn bể năm châu hưởng thái bình!

Chúa đến thế gian xóa tội trần
Khởi công cứu chuộc quá gian truân
Không ai cho một ngôi nhà ấm
Chúa chọn hang lừa để náu thân!

Chúa đến thế gian làm kiếp người
Ở cùng dân chúng đến muôn đời
Cho ta được giống như Thiên Chúa
Tình Chúa bao la quả tuyệt vời.

Switch mode views: