Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày 26 Tháng 10

mh ngay 26 thang 10

 

 

 

 

 

  Biết bao người còn nhớ
  Ngày Hăm Sáu Tháng Mười
  Đất nước ta rạng ngời
  Pháp mất quyền bảo hộ!

  Ngày Hăm Sáu Tháng Mười
  Xóa bỏ nền Quân Chủ
  Dân chọn bầu Nguyên Thủ
  Ý dân là ý Trời!

  Ngày Hăm Sáu Tháng Mười
  Chính là ngày Quốc Khánh
  Đầu Nội Các hùng mạnh
  Tổng Thống Diệm tài ba!

  Theo thể chế Cộng Hòa
  Có Quốc Hội Hiến Pháp
  Có tam quyền phân lập
  Có Quốc Kỳ Quốc Ca!

  Dân vui đời thái hòa
  Nhân quyền của bá tánh
  Có binh hùng tướng mạnh
  Bảo vệ mọi giai tầng!

  Hai, Tháng Chín, Bốn Lăm
  Không phải là Quốc Khánh
  Hồ Chí Minh ranh mãnh
  Cướp chính quyền của dân.

Switch mode views: