Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đến Chỗ Rally

Đầu Thu cây lá còn xanh
Hạ đi để lại nắng hanh tuyệt trần
Đi chơi em chả mặc đầm
Chê áo anh mặc là bần cố nông

den rally

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nào đi xuống phố thôi không
Ta còn ủng hộ Tông Tông nữa mà
Cần gì trang phục kiêu sa
Miễn sao thấy măt ông ta một lần
Kinh bang tế thế thực tâm
Con người lời nói việc làm đi đôi.

Switch mode views: