Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoa Quỳnh Nở

Quỳnh Hoa Tiếumh-hoa-quynh-no
Thích Tâm Châu (Thượng Tọa)

 琼 花 笑      

半 夜 琼 花 笑
堂 中 香 繞 绕
人 間 妨 醒 識
覺 悟 真 微 曜
释 心 珠 (上坐)

Quỳnh Hoa Tiếu
                          
Bán dạ quỳnh hoa tiếu
Đường trung hương liêu nhiễu
Nhân gian phương tỉnh thức
Giác ngộ chân vi diệu.

Thích Tâm Châu (Thượng Tọa)

Đề Thơ tại Tu Viện Sùng Nghiêm
           Ngày 17/8/2001

         Bản dịch của
nghiã đệ Trần Quốc Bảo,
   Richmond, Virginia.

Hoa Quỳnh Nở  

Nửa đêm quỳnh nở hoa
Hương tỏa thơm khắp nhà
Ai nấy đều tỉnh thức
Sự mầu nhiệm bừng ra./.

       Trần Quốc Bảo.
    Richmond, Virginia.

Địa chỉ điện thư của Tác Giả
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Switch mode views: