Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thơ xưa, chuyện nay

cao gia bi

 

 

 

 

 

 

Xem tiểu thuyết Tờ chúc thư cảm đề

Thật có hay là mắc tiếng oan
Kém năm trăm nữa đủ ba ngàn!
Hơi đồng đã sạch mồm ông lớn
Mặt sắt còn bia miệng thề gian
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan
Đào mà đào được nên đào mãi
Mềm cứng bây giờ đất Vĩnh An?

       Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

                BÀI HỌA

Có phải đâu là mắc tiếng oan,
Tiền triệu chứ đâu chỉ bạc ngàn!
Hám danh quỳ lạy thằng du đãng,
Tham quyền dung dưỡng lũ tà gian.
Bởi có người dân ngu quá lợn,
Cho nên bọn nó vẫn làm quan.
Trời già sao cứ trêu ngươi mãi,
Để lũ tham tàn được bình an.

                   Bùi Phạm Thành
                (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: