Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đầy Gánh Đau Thương

 Tặng các Bà Vợ “Quân nhân tù cài tạo”

Hai quang, một gánhmh-ban-cho-chieu
Tôi đi bán bánh chợ chiều
Bán thì chẳng được bao nhiêu
Công an đánh đuổi, cũng liều cái thân
Chồng tôi là một quân nhân
Tù đầy cải tạo ngục trần bao năm
Chắt chiu được đôi ba trăm
Tôi mua thực phẩm đi thăm nuôi chồng
Tay dẫn con, vai gánh gồng
Trại tù hiểm trở, băng sông vượt đèo
Thương chồng, chẳng quản gieo neo
Đường rừng hổ báo, cũng liều bước chân
Chồng tôi, vì Nước xả thân
Mẹ con tôi cũng góp phần thê lương
Tôi ngồi bán bánh đầu đường
Bánh thì bán hết, đau thương vẫn đầy!

                        Trần Quốc Bảo
                    Richmond, Virginia

Switch mode views: